Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Hondenpension: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren en statutair lid is van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo te Amersfoort.
2. Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pension-overeenkomst wordt/is gesloten.
3. Klant: De natuurlijke – of rechtspersoon, die met het hondenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten.
4. Gastheer: degene die bevoegd is om namens het hondenpension de pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.
5. Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen het hondenpension en de klant, waarbij het hondenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.
6. Verzorging: De door het hondenpension uit te voeren werkzaam-heden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.
7. Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.
Artikel 2 – Algemeen
1. Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.
2. Het hondenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op bepaalde openingstijden de hondenverblijven te bezichtigen.

Artikel 2 – Algemeen

3. De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij het hondenpension.

Artikel 3 – Inschrijving

1. Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in het hondenpension wordt door de gastheer een reserveringsformulier voor dagopvang of logeren via onze website ingevult. Bij het maken van het reserveringsformulier wordt aan de klant een exemplaar van deze algemene voorwaarden overhandigd of per email verzonden. Indien het reserveringsformulier per post aan de klant wordt toegezonden, wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden meegezonden.
2. Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van het hondenpension en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt.
3. Bij inschrijving ter plekke wordt het reserveringsformulier door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de pensionovereenkomst worden gegeven. Het reserveringsformulier, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de pensionovereenkomst.
4. Bij telefonische reservering wordt het reserverings-formulier per post aan de klant toegezonden, waarbij een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt meegezonden. De klant dient het reserveringsformulier, voorzien van zijn handtekening retour te sturen naar het hondenpension. Wanneer dit reserveringsformulier niet binnen 14 dagen retour gestuurd is komt er geen reservering tot stand en is er dus geen overeenkomst.

Artikel 4 – Reserveringssom

1. Na reservering door de klant is het hondenpension gerechtigd van de klant de totale verblijfskosten te verlangen voor de werkelijke aanvang van het verblijf.
2. Indien deze verblijfskosten 10 dagen voor de aanvang van de huisvesting van het gastdier niet is voldaan, vervalt het recht op reservering. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 20 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het hondenpension de gehele verblijfskosten verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts overhandigen aan het hondenpension.

Artikel 5 – Betaling

1. De op het prijslijst vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.
2. Het hondenpension is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor de klant toegankelijke ruimte van het hondenpension, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.
3. Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het hondenpension verschuldigd is, geschiedt direct bij de beëindiging van de pensionovereenkomst à contant of per factuur die we aan de klant per email versturen.
4. Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het hondenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag.
5. De klant ontvangt een bewijs van betaling van het hondenpension.
6. In geval van niet tijdige betaling door de klant is het hondenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 226,89.
7. Het hondenpension heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

Artikel 6 – Rechten en plichten van het Hondenpension

​1. Het hondenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.

Artikel 6 – Rechten en plichten van het Hondenpension

2. Het hondenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.
3. Het hondenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.
4. Het hondenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het hondenpension noodzakelijk is.
5. Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het hondenpension meldt, mag het hondenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan het hondenpension wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen conform het gestelde in art. 4.4.
6. Het hondenpension is gerechtigd de toegang tot het hondenpension te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het hondenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.
7. Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het hondenpension verblijft, is de klant de prijs per dag aan het hondenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.
8. Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het hondenpension ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.
9. Het hondenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de klant

1. De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het hondenpension te (ver) melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het hondenpension.
2. De klant is aansprakelijk jegens het hondenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver) melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
3. De klant is verplicht bij de ondertekening van de pension-overeenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het hondenpension het bewijs van inenting af te geven. (Voor honden: hondenziekte – ziekte van Carré en parvovirusinfectie. Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door het hondenpension aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven.

Artikel 8 – Ziekte en/of overlijden van het gastdier

​1. De klant machtigt hierdoor het hondenpension om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het hondenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.
2. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het hondenpension onverhoopt komt te overlijden, kan het hondenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het hondenpension.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het hondenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het hondenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het hondenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.
2. Het hondenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
3. Het hondenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een
tekortkoming door het hondenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het hondenpension. Het hondenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.
4. Ingeval het hondenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het hondenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van bedrag € 363,00 (zegge: driehonderdendrieënzestig Euro).
5. De klant vrijwaart het hondenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het hondenpension.

Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht

1. In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het hondenpension is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat het hondenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Februari 2013

Copyright © 2024 Psychologisch Centrum voor Honden Brabant
Copyright © 2024 Psychologisch Centrum voor Honden Brabant
Webdesign & CMS by Downdijk